pusty2

 

 images 1

 

 

 

 

 

09 2015c

WRZESIEŃ

Tematy miesiąca:
1. WESOŁE PRZEDSZKOLE
2. RAZEM JEST WESOŁO
3. OTO JA
4. KOSZ PANI JESIENI

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI:
- potrafi nawiązywać kontakty z rówieśnikami
- akceptuje ustalone zasady
- zna zasady bezpiecznego poruszania się po przedszkolu
- bierze udział w zajęciach ruchowych
- dba o ład i porządek w swoim otoczeniu
- ubiera się stosownie do aktualnej pory roku
-uważnie słucha
- zna nazwy figur geometrycznych
-wypowiada się na określony temat
- koncentruje uwagę na działaniu
- potrafi współdziałać w zespole
-prawidłowo reaguje na pozytywne i negatywne uwagi
- nie odchodzi samowolnie od grupy
- słucha tekstu literackiego i chętnie wypowiada się na jego temat
- w prawidłowy sposób korzysta z zabawek i narzędzi
- zna charakterystyczne cechy pór roku i potrafi je wymienić
- śpiewa piosenki

Nasz repertuar:
„Nasz przyjaciel Trampolinek” – piosenka
„Jawor” – zabawa ruchowa tradycyjna
„Muchomorek” – piosenka ortofoniczna

Wydarzenia miesiąca:
14 wrzesień – ZEBRANIE RODZICÓW
15 wrzesień – WYCIECZKA DO GOSPODARSTWA
AGROTURYSTCZNEGO W GRUSZOWIE
20 wrzesień – TEATRZYK W PRZEDSZKOLU
22 wrzesień – FESTYN RODZINNY

PAŹDZIERNIK

Tematy miesiąca:
1.
MOJE PRZEDSZKOLE
2.
DROGA DO PRZEDSZKOLA
3.
LEŚNE ODGŁOSY
4.
KĄCIK ZABAWEK

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI:
- wypowiada się na temat rodziny;
- potrafi przedstawić się imieniem i nazwiskiem;
- rozumie pojęcie rodzina;
- nazywa własne obowiązki domowe;
- zna zasady bezpiecznego poruszania się po ulicy;
- rozpoznaje wybrane znaki drogowe;
- umie bawić się przy muzyce;
- omawia ilustracje;
- zna charakterystyczne cechy danej pory roku;
- dostrzega rytm w następstwie pór roku;
- posiada podstawowe informacje na temat życia zwierząt;
- potrafi współdziałać w zespole;
- dostrzega piękno otaczającego świata;
- rozpoznaje kształty trzech liści z różnych drzew;
- właściwie zachowuje się na placu zabaw;
 - potrafi wykonać określoną pracę według wzoru;
- doskonali sprawność narządów artykulacyjnych

LISTOPAD

Tematy miesiąca:
1.
KAP, KAP, KAP
2.
JAKIE TO CIEKAWE!
3.
NASZE ZWIERZAKI
4.
IDĘ Z MISIEM DO PRZEDSZKOLA

Przewidywane osiągnięcia dzieci:

- interesuje się zjawiskami przyrody
- rozumie pojęcie prognoza pogody
- umie opisać pogodę za oknem
- interesuje się czytaniem i pisaniem
- nazywa i rozpoznaje zjawiska atmosferyczne
- potrafi współdziałać w zespole
- wykonuje prace według wzoru
- aktywnie uczestniczy w zabawach grafomotorycznych
- dba o ład i porządek w miejscu pracy
- umie stosować określenia: w prawo, w lewo, w bok, do przodu, do tyłu
- dostrzega różnice i podobieństwa w wyglądzie zwierząt
- zna pojęcie schronisko dla zwierząt
- troszczy się o estetyczny wygląd Sali
- przejawia opiekuńczy stosunek do przyrody
- dzieli zdania na wyrazy
- słucha tekstu literackiego i chętnie wypowiada się na jego temat
- potrafi prowadzić dialog

GRUDZIEŃ

Tematy miesiąca:
1
. ŚWIĘTY MIKOŁAJU, CZEKAMY!
2.
ZABAWA W TEATR
3.
STROIMY CHOINKĘ
4.
TROPY NA ŚNIEGU

Przewidywane osiągnięcia dzieci:
- aktywnie uczestniczy w zabawach twórczych;
- podejmuje próby budowania dłuższych wypowiedź na określony temat;
- rozumie co to jest Adwent;
- okazuje radość z otrzymywania i czerpie radość z dawania prezentów;
- prowadzi proste dialogi z zachowaniem form grzecznościowych;
- zna niektóre tradycje związane ze Świętami Bożego Narodzenia;
- uczestniczy w organizowaniu uroczystości;
- odgrywa role w zabawach teatralnych;
- śpiewa znane piosenki;
- zna tradycje składania życzeń świątecznych;
- okazuje radość z otrzymywania życzeń;
- umie posługiwać się rekwizytami;
- jest otwarte i śmiałe w odgrywaniu ról;
- bawi się zgodnie z innymi dziećmi;
- potrafi nazwać aktualna porę roku i podać jej cechy;
- potrafi ruchem zilustrować muzykę;
- potrafi rysować po śladzie;
- rozpoznaje i nazywa podstawowe figury geometryczne;
- dostrzega różnice w wyglądzie przedmiotów.

 

LUTY

Tematy miesiąca:
1.
LUBIMY SIĘ ŚMIAĆ
2.
ZIMOWE ZABAWY
3.
LUBIMY EKSPERYMENTOWAĆ
4.
KIM BĘDĘ, GDY DOROSNĘ

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI:
- potrafi współdziałać w zespole;
- interesuje się czytaniem
- sprząta po zakończonej zabawa;
- rozumie konieczność utrzymywania porządku;
- orientuje się w kierunkach przestrzennych: na prawo, na lewo, wyżej, niżej, dalej, bliżej;
- wykazuje spontaniczną aktywność ruchową;
- zna i rozumie znaczenie pojęć: naukowiec, eksperyment;
- wykazuje płynność i dokładność w trakcie wykonywania ćwiczeń grafomotorycznych;
- poszukuje własnych sposobów rozwiązywania problemu;
- wie o konieczności przebywania na świeżym powietrzu;
- rozumie sens zakazu jedzenia śniegu;
- czerpie radość ze współzawodnictwa, nie zraża się z powodu przegranej;
- zna nazwy wybranych zawodów i związanych z nimi czynności;
- poznaje słowa z określoną tematyką

MARZEC

Tematy miesiąca:
1.
BAWIMY SIĘ KOLORAMI
2.
POZNAJEMY INSTRUMENTY
3.
SZUKAMY WIOSNY
4.
WIOSENNE PORZADKI

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI:
- opowiada własnymi słowami treść obrazków
- potrafi nazwać aktualną porę roku
- rozpoznaje i nazywa kolory i kolory tęczy
dostrzega różne odcienie danego koloru
- umie liczyć, wymieniając liczebniki w poprawnej kolejności
- samodzielnie ubiera się i rozbiera, w miarę swoich możliwości
- rozpoznaje i nazywa wybrane instrumenty muzyczne
- rozpoznaje dźwięki z otoczenia oraz określa ich charakter
- umie wykonywać zadania zgodnie z instrukcją
- potrafi odwzorować szczegóły przedmiotu na rysunku
- wywiązuje się z podjętych obowiązków
- zna cykliczne następstwo pór roku
- rozpoznaje i nazywa wiosenne kwiaty
- przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas spaceru
- wykonuje proste prace hodowlane
- wykazuje spontaniczną aktywność ruchową
- zna nazwy i zastosowanie wybranych narzędzi ogrodniczych

KWIECIEŃ

Tematy miesiąca:
1.
KODEKS MAŁEGO EKOLOGA
2.
MALUJEMY PISANKI
3. DBAMY O ZDROWIE
4.
DZIEŃ I NOC

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI:
- jest zainteresowane otaczającym światem przyrody i rozumie, że nie należy jej niszczyć;
- wnioskuje o obserwowanych zmianach zachodzących w rozwoju hodowanych roślin;
- potrafi nazwać aktualny miesiąc oraz obecną porę roku i opisać słownie jej cechy charakterystyczne;
- zna i przejawia zachowania, które wpływają na ochronę środowiska;
- zna niektóre tradycje związane ze Świętami Wielkanocnymi;
- rozumie, że ważne jest uczestniczenie w uroczystościach rodzinnych, wyczuwa ich nastrój i opowiada o ich przebiegu;
- jest zainteresowane zagadnieniami związanymi ze stałym następstwem dnia i nocy;
- uważnie słucha opowiadania i zadaje pytania do jego treści;
- rozumie znaczenie dbania o zdrowie;
- zna sposoby dbania o zdrowie i higienę osobistą;
- zna etapy prac ogrodniczych i potrafi je wykonać pod opieką osoby dorosłej.