pusty2

images

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09 2015c

WRZESIEŃ

DO PRZEDSZKOLA WRACAMY KOLEJNY ROK PRZYGÓD ZACZYNAMY! 5-9.09.2016
CELE OGÓLE:
 przypomnienie i utrwalenie grupowych umów, wdrażanie do ich przestrzegania;
 budowanie więzi z rówieśnikami, ponowne integrowanie grupy przedszkolnej;
 kształtowanie umiejętności dostrzegania zmian w najbliższym otoczeniu dziecka zachodzących w dłuższych lub krótszych okresach;
 rozwijanie zasobu słownictwa dzieci o wyrazy określające relacje czasowe;
 doskonalenie umiejętności rozpoznawania zapisu swoich imion;
 stwarzanie okazji do rozwijania spostrzegawczości słuchowej i percepcji wzrokowej – stawianie przed dziećmi zadań zawiązanych z przeliczeniem elementów konkretnych (liczmanów) i nietrwałych (sygnały dźwiękowe i świetlne);

LISTOPAD

Zagadnienia dydaktyczne grupy IV na listopad
Temat: Polska naszą ojczyzną, każdy przedszkolak o tym wie!
(07.11-10.11)
Cele ogólne:
 budzenie zainteresowania historią własnej ojczyzny;
 uświadomienie dzieciom, że są Polakami i mieszkają w Polsce;
 zapoznanie dzieci z hymnem Polski, z symbolami narodowymi oraz regionalnymi;
 poznanie zabytków charakterystycznych dla wybranych polskich miast;
 doskonalenie umiejętności uważnego słuchania dłuższych form literackich – opowiadanych i czytanych;
 zachęcanie dzieci do wypowiadania się na zadany temat (łączenie przyczyny ze skutkiem);
 doskonalenie umiejętności opisu na podstawie ilustracji;
 kształtowanie umiejętności intuicyjnego pomiaru długości;
 wzmacnianie poczucia przynależności do rodziny i najbliższego środowiska (znajomość adresu zamieszkania i adresu przedszkola);
 poznanie zabaw, rymowanek, piosenek, legend charakterystycznych dla miejsca zamieszkania.
Temat: Złotą jesień żegnamy, czas słoty witamy
(14.11-18.11)
Cele ogólne:
 budzenie zainteresowań światem przyrody;
 pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń;
 rozwijanie umiejętności odczytywania informacji zapisanych w formie symbolicznej;
 kształtowanie umiejętności samodzielnego dobierania garderoby adekwatnie do pogody;
 rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat (łączenie przyczyny ze skutkiem i próby przewidywania, co się może zdarzyć);
 wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, w poznawaniu i rozumieniu swojego otoczenia;
 tworzenie okazji do aktywnego słuchania muzyki klasycznej, zwrócenie uwagi na jej nastrój, tempo i dynamikę;
 zachęcanie dzieci do wyrażania stanów emocjonalnych za pomocą barw, określenie barw ciepłych i zimnych – eksperymentowanie z kolorami;
 kształtowanie umiejętności dokonywania pomiarów ilości płynów;
 stwarzanie warunków do przeprowadzenia zabaw badawczych w wodą.
Temat: Wszystkimi zmysłami poznajemy świat, choć tak niewiele mamy lat
(21.11-25.11)
Cele ogólne:
 wzbogacanie wiedzy przedszkolaków na temat budowy ciała ze szczególnym uwzględnieniem narządów zmysłów;
 uświadomienie dzieciom znaczenia zmysłów dla człowieka;
 stymulowanie narządów zmysłów w trakcie zabaw i sytuacji edukacyjnej;
 kształtowanie postawy tolerancji wobec osób niepełnosprawnych;
 rozwijanie myślenia przyczynowo - skutkowego;
 doskonalenie koordynacji wzorkowo-ruchowej;
 stwarzanie okazji do swobodnej ekspresji ruchowej;
 rozwijanie u przedszkolaków poczucia rytmu i słuchu muzycznego.
Temat: Poeta wiersze pisze – zachwycam się, gdy je słyszę
(28.11-01.12)
Cele ogólne:
 rozbudzanie zainteresowania dzieci poezją;
 dostrzeganie przez dzieci piękna poezji;
 doskonalenie skupienia uwagi na słowie mówionym;
 stwarzanie sytuacji do ilustrowania tekstu za pomocą ruchu-inscenizowanie krótkich form literackich;
 rozwijanie umiejętności nazywania i dostrzegania w otoczeniu figur geometrycznych;
 rozwijanie wyobraźni i twórczej ekspresji;
 doskonalenie małej motoryki poprzez rysowanie, odrysowywanie, wycinanie;
 rozwijanie funkcji słuchowej – wyodrębnienie sylab, wyszukiwanie słów rozpoczynających się na określoną głoskę, dobieranie rymujących się słów;
 rozwijanie umiejętności orientacji na kartce papieru.

Grudzień          

    Temat: Mikołaj i jego dzwonek

                (05-09.12)

Cele ogólne:

 • poznawanie prawdziwej historii o świętym Mikołaju;

 • poznawanie różnych rodzajów dzwonków, ich wyglądu i dźwieku;

 • wdrażanie dzieci do okazywania innym dobroci;

 • doskonalenie umiejętności śpiewania piosenki pt. "A Mikołaj pędzi",

 • doskonalenie koodynacji wzrokowo-ruchowej;

 • poznanie litery E;

 • doskonalenie sprawności ruchowej w zabawach;

 • doskonalenie umiejętności matematycznych;

 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat;

 • przygotowywanie się do Jasełek.

Temat: Dbamy o zdrowie

            (12.12.- 16.12)

Cele ogólne:

 • uświadamianie dzieciom wartości zdrowia;

 • wspomaganie rozwoju kompetencji

      społecznych -uwrażliwianie na potrzeby

       chorych;

 • rozumienie związków przyczynowo-

      skutkowych;

 • zapoznanie z pracą osób związanych ze

      służbą zdrowia: lekarza, stomatologa,

      farmaceuty, pielęgniarki;

 • kształtowanie wrazliwosci estetycznej przez

      kontakt  ze sztuką  teatralną

     - Teatrzyk pt.: "Doktor Dzięcioł";

 • poznawanie liczby 4 i litery I ;

 • doskonalenie umiejętności wypowiadania

     się na temat utworów literackich;

 • poznawanie sposobów zapobiegania

     chorobom;

 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania i

      definiowania zbiorów;

 • stwarzanie sytuacji edukacyjnych

sprzyjających liczeniu;

 • doskonalenie umiejętności

grafomotorycznych.

Temat : Przygotowujemy się do

             świąt Bożego Narodzenia

             (19.12- 23.12)

                                             

    Cele ogólne:

 • p

 • rozwijanie wyobraźni ruchowej i umiejętnosci wokalnych;

 • poznawanie litery W;

 • rozwijanie umiejetnosci manualnych-wykonywanie ozdób świątecznych różnymi technikami;

 • doskonalenie koordynacji wzrokowo- ruchowej;

 • rozwijanie umiejętnosci dostrzegania regularności, kontynuowania rozpoczętego rytmu;

 • wspólne śpiewanie kolęd i pastorałek;

 • dzielenie sie spostrzeżeniami na temat wyglądu świątecznego stołu;

Temat: Jak odmierzamy czas ?

            (26.12 -30.12)

    Cele ogólne:

 • poznawanie rodzajów zegarów

od najdawniejszych po nowoczesne;

 • poznawanie znaczenia zegarów w życiu

     człowieka;

 • zapoznanie się z pracą zegarmistrza;

 • poznawanie litery B;

 • doskonalenie procesów analizy i syntezy

     słuchowej;

 • rozwijanie poczucia rytmu i

     umiejętności wokalnych;

 • doskonalenie wymowy przez ćwiczenia

ortofoniczne.

STYCZEŃ                                       

       Temat tygodnia: Noworoczne życzenia (2-5 I)

       Cele ogólne:

 • Zapoznanie się ze zwyczajem składania noworocznych życzeń.
 • Rozwijanie umiejętności posługiwania się nazwami dni tygodnia.
 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
 • Rozwijanie umiejętności interpretowania sytuacji przedstawionych w utworze literackim z różnych punktów widzenia
 • Dodawanie i odejmowanie w zakresie 5.
 • Dostarczanie wiedzy na temat cech charakterystycznych dla pór roku.
 • Doskonalenie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych oraz umiejętności tanecznych.

   Temat tygodnia: Moja rodzina i mój dom (9-13 I)                           

     Cele ogólne:

 • Kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku w stosunku do osób starszych.
 • Zachęcanie do sprawiania niespodzianek bliskim osobom.
 • Dostarczanie wiedzy na temat życia ludzi dawniej i dziś.
 • Rozwijanie sprawności manualnej i wyobraźni twórczej.
 • Poznawanie obowiązków i zainteresowań poszczególnych członków rodziny.
 • Wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną.
 • Zapoznanie z domowym urządzeniami elektrycznymi oraz rozumienia zakazu korzystania z nich bez zgody i nadzoru osób dorosłych.
 • Poznanie litery R i r
 • Rozwijanie analizy i syntezy sylabowej wyrazów
 • Dobieranie przedmiotów według ich przeznaczenia i miejsca, gdzie się zwykle znajdują.

   Temat tygodnia: W poszukiwaniu zimy (16-20 I)                                

     Cele ogólne:

 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie i wiązanie ich z aktualną porą roku.
 • Rozwijanie umiejętności porównywania wielkości obiektów, posługiwanie się pojęciami: największy, najmniejszy.
 • Poznanie liczby 6 oraz litery Ł i ł
 • Rozumienie konieczności chronienia ciała przed wychłodzeniem.
 • Organizowanie wspólnych zabaw na śniegu.
 • Badanie i określanie właściwości fizycznych wody, śniegu i lodu.
 • Odnajdywane położenia Arktyki i Antarktydy na globusie oraz zapoznanie się ze sposobem życia mieszkańców koła podbiegunowego.
 • Rozumienie konieczności dokarmiania ptaków zimą.
 • Rozwijanie poczucia rytmu, metrum i umiejętności przedstawiania treści piosenki za pomocą ruchu ciała.

    Temat tygodnia:  W krainie baśni (23- 31 I)

    Cele ogólne:

 • Kształtowanie gotowości do nauki czytania poprzez słuchanie baśni.
 • Wyrabianie empatii i chęci niesienia pomocy innym oraz współczucia.
 • Dokonywanie oceny postępowania bohaterów występujących w baśniach.
 • Rozumienie potrzeby dzielenia się z innymi.
 • Rozwijanie sprawności ruchowej w zabawach i grach zespołowych.
 • Liczenie do przodu i do tyłu (doliczanie i odliczanie).
 • Poznanie litery S i s
 • Zapoznanie się z różnymi sposobami mierzenia długości.
 • Rozwijanie sprawności manualnej, wyobraźni i pomysłowości w pracy plastycznej.                                                       LUTY

                                                                                                     

Temat:   Bezpieczeństwo   (13- 17.02)

Cele ogólne:

 1. Uświadomienie niebezpieczeństw mogących wypływać z kontaktów z obcymi.
 2. Poznawanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia.
 3. Nabywanie umiejętności przewidywania konsekwencji własnych działań.
 4. Rozpoznawanie bezpiecznych miejsc do zabawy i bezpiecznych zabawek.
 5. Utrwalenie numerów telefonów alarmowych.
 6. Rozwijanie mowy, słuchu głosu i zdolności improwizacyjnych.
 7. Konstruowanie prostych gier planszowych.
 8. Rozumienie negatywnego wpływu zbyt długiego oglądania telewizji i komputera na zdrowie człowieka, a szczególnie na rozwój dziecka.  

Temat:  Bal karnawałowy ( 20-28.02)

Cele ogólne:

1.Rozwijanie pomysłowości i inwencji twórczej- projektowanie stroju na bal.

2. Rozwijanie kompetencji społecznych – zachęcanie do słuchania innych i opowiadania o sobie na forum grupy.

3. Kontynuowanie regularności występujących w danym układzie.

4. Rozwijanie percepcji słuchowej: odtwarzanie usłyszanych rytmów.

5. Rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo- ruchowej.

6. Uważne słuchanie i wypowiadanie się na temat opowiadania

(B. Szurowska „ Noworoczny bal”)

7. Zwrócenie uwagi na prawidłowe zachowanie się podczas oglądania przedstawienia.

MARZEC

Temat tygodnia: Kształty i kolory (27.02- 03.03)

Cele ogólne:

 • Rozwijanie umiejętności różnicowania i nazywania wybranych figur geometrycznych oraz kolorów
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania
 • Doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej i koordynacji wzrokowo- ruchowej
 • Ćwiczenie skupienia na treści czytanych tekstów i wypowiadania się na ich temat
 • Rozwijanie percepcji słuchowej i pamięci
 • Eksperymentowanie z łączeniem barw
 • Doskonalenie umiejętności rozplanowania pracy na płaszczyźnie

Temat tygodnia: Wyprawa w kosmos (06- 10.03)

Cele ogólne:

 • Poszerzanie wiedzy w zakresie obiektów i zjawisk występujących w kosmosie, w tym budowy Układu Słonecznego
 • Utrwalenie znajomości środków lokomocji
 • Rozszerzanie wiedzy na temat gwiazd, gwiazdozbiorów i znaków zodiaku
 • Rozwijanie inwencji twórczej i umiejętności wokalnych
 • Ćwiczenie wyobraźni dźwiękowej
 • Rozwijanie umiejętności współpracy dzieci ze sobą
 • Doskonalenie sprawności manualnej

Temat tygodnia: Nasze zainteresowania (13- 17.03)

Cele ogólne:

 • Zachęcanie do uważnego słuchania i wypowiadania się na swój temat na forum grupy
 • Zapoznanie z zawodem krawcowej i weterynarza
 • Rozszerzanie wiedzy na temat instrumentów muzycznych, pojęć orkiestry, dyrygenta i batuty
 • Rozwijanie słuchu, głosu i umiejętności tanecznych
 • Wzbogacanie wiedzy o zwierzętach
 • Poszerzanie wiedzy na temat uprawy roślin
 • Doskonalenie umiejętności rachunkowych oraz stosowania pojęć „najmniej” i „najwięcej”
 • Rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy sylabowej wyrazu

Temat tygodnia: Szukamy wiosny (20- 24.03)

Cele ogólne:

 • Zachęcanie do obserwowania zmian zachodzących w przyrodzie, związanych ze zmianą pory roku
 • Określanie zmian zachodzących w życiu zwierząt i wiązanie ich z aktualną porą roku
 • Kojarzenie zjawisk atmosferycznych z porą roku
 • Utrwalanie pojęć związanych z porami dnia
 • Zapoznanie z efektem odbicia i pojęciem symetrii
 • Rozwijanie umiejętności organizowania pola spostrzeżeniowego
 • Doskonalenie słuchu fonematycznego
 • Rozwijanie pamięci i umiejętności uważnego słuchania
 • Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej

Temat tygodnia: Zdrowy jadłospis (27- 31.03)

Cele ogólne:

 • Zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i piramidą zdrowego żywienia
 • Rozpoznawanie i nazywanie produktów potrzebnych do właściwego funkcjonowania organizmu
 • Uświadomienie znaczenia właściwego odżywania dla zdrowia człowieka (w tym znaczenia witamin) oraz konieczności ograniczania niektórych produktów żywnościowych
 • Zapoznanie z procesem produkcji chleba, rodzajami pieczywa i składnikami potrzebnymi do wypieku ciasta
 • Poznanie znaczenia witamin
 • Rozwijanie umiejętności mowy
 • Doskonalenie poczucia rytmu oraz umiejętności wokalnych i tanecznych
 • Rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo- ruchowej
 • Kształtowanie orientacji przestrzennej

KWIECIEŃ

Temat tygodnia: Poznaję swój organizm (03.04 - 07.04)

Cele ogólne:

l   Rozszerzanie wiedzy na temat budowy człowieka

l   Doskonalenie umiejętności aktywnego słuchania muzyki i tworzenia własnych improwizacji ruchowych

l   Poszerzanie wiedzy odnośnie znaczenia witaminy C dla sprawnego funkcjonowania organizmu

l   Rozumienie konieczności leczenia organizmu podczas choroby i stosowania się do zaleceń lekarza

l   Kształtowanie świadomości ciała i przestrzeni

l   Rozwijanie spawności rachunkowych

l   Poszerzanie wiedzy na temat stosowania zabiegów higienicznych dla utrzymania zdrowia

l   Poznawanie spospobów mycia się niektórych zwierząt

l   Doskonalenie pamięci muzycznej i poczucia rytmu

l   Rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji u siebie i innych

l   Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat

l   Utrwalenie wiadomości o organiźmie człowieka

l   Doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej, wrażlwości słuchowej, dotykowej i zapachowej

Temat tygodnia: Moja miejscowość i okolice (10.04 - 13.04)

Cele ogólne:

l   Zaznaczanie swojej miejscowości na mapie Polski

l   Rozwijanie zainteresowań miejscem zamieszkania

l   Utrwalenie zasad bezpiecznego poruszania się po drodze i właściwego zachowania się w miejscach publicznych

l   Poszerzanie wiadomości na temat życia ludzi na wsi i w mieście

l   Poznawanie pracy ludzi z najbliższego otoczenia wykonujących wybrane zawody i dostrzeganie korzyści, jakie płyną z ich pracy dla lokalnego środowiska

l   Rozwijanie rozumowania przyczynowo - skutkowego

l   Doskonalenie umiejętności tworzenia logicznej i poprawnej gramatycznie wypowiedzi

l   Rozbudzanie zainteresowań historią i kulturą swoiej miejscowości i regionu

l   Rozwijanie umiejętności rachunkowych oraz orientacji przestrzennej

l   Zapoznanie z miejscowymi tradycjami i z symbolami związanymi ze świętami wielkanocnymi

l   Doskonalenie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej

l   Doskonalenie sprawności manualnej

Temat tygodnia: Dbamy o naszą planetę (18.04 - 21.04)

Cele ogólne:

l   Poszerzanie wiedzy na temat ochrony środowiska przyrodniczego, kształtowanie nawyków proekologicznych

l   Rozwijanie rozumowania przyczynowo - skutkowego i sprawności manualnej

l   Rozszerzanie wiedzy na temat znaczenia drzew dla ludzi i środowiska

l   Kształtowanie świadomości ekologicznej

l   Poznawanie znaczenia procesu przetwarzania odpadów

l   Doskonalenie umiejętności rachunkowych

l   Rozwijanie słuchu fonematycznego

l   Doskonalenie sprawności manualnych i wyobraźni

Temat tygodnia: Zielona wiosna (24.04 - 28.04)

Cele ogólne:

l   Wzbogacanie wiadomości na temat zjawisk przyrodniczych zachodzących wisoną

l   Rozwijanie rozumowania przyczynowo - skutkowego

l   Rozwijanie słuchu, głosu, poczucia rytmu

l   Poszerzanie wiedzy na temat wybranych gatunków wiosennych kwiatów

l   Wdrażanie organizowania pola spostrzeżeniowego, doskonalenie umiejętności zapamiętywania i odtwarzania

l   Poszerzanie wiadomości na temat ptaków okresie wiosny - ich wyglądu, zwyczajów i roli, jaką odgrywają w przyrodzie

l   Doskonalenie sprawności rachunkowych

l   Poznawanie warunków niezbędnych do prawidłowego rozwoju roślin

l   Utrwalanie wiadomości na temat cech charakterystycznych wiosny

l   Doskonalenie sprawności rachunkowych: rozwiązywanie zadań z treścią, dodawanie i odejmowanie 

                                    

                           

MAJ

Temat tygodnia: Polska- moja Ojczyzna (04.05 - 05.05)

Cele ogólne:

l   Rozwijanie poczucia tożsamości narodowej

l   Rozbudzanie zainteresowania przeszłością kraju

l   Wskazywanie na mapie Polski miejsc znanych dzieciom

l   Rozwijanie słuchu fonematycznego

l   Utrwalenie znajomości godła Polski, barw narodowych i hymnu polskiego

l   Wprowadzenie wyrazów do gobalnego czytania

l   Doskonalenie sprawności manualnej

l   Wyjaśnienie znaczenia słowa stolica, zapoznanie z herbem Warszawy

l   Poznawanie ważnych i charakterystycznych miejsc Warszawy

Temat tygodnia: Jestem Europejczykiem (08.05 - 12.05)

Cele ogólne:

l   Zapoznanie z symbolami Unii Europejskiej

l   Utrwalenie wiadomości na temat polskich symboli narodowych

l   Rozwijanie zaintetesowania kulturą innych krajów (Czechy, Włochy, Niemcy)

l   Doskonalenie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej

l   Rozwijanie słuchu fonematycznego

l   Doskonalenie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo - ruchowej

l   Mierzenie odległości i wysokości za pomocą wspólnej miary

l   Doskonalenie sprawności rachunkowych

Temat tygodnia: Mieszkańcy łąki (15.05 - 19.05)

Cele ogólne:

l   Poznawanie wybranych środowisk przyrodniczych (łąka)

l   Rozwijanie predyspozycji wokalnych i tanecznych

l   Doskonalenie sprawności rachunkowych

l   Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych dzieci

l   Rozpoznawanie i nazywanie roślin występujących na łące

l   Poznanie cyklu rozwojowego rośliny

l   Kształtowanie umiejętności dostrzegania symetrii

l   Utrwalanie nazw owadów - mieszkańców łąki

l   Poznanie znaczenia owadów dla środowiska

l   Rozwijanie głosu, słuchu i poczucia rytmu

l   Utrwalenie nazw liczebników porządkowych

l   Rozwijanie orientacji przestrzennej

l   Rozwijanie umiejętności organizowania pola spostrzeżeniowego

l   Kształtowanie umiejętności określania kierunku i miejsca w przestrzeni

Temat tygodnia: Przyjęcie dla mamy i taty (22.05 - 26.05)

Cele ogólne:

l   Uświadomienie ważnej roli rodziców w życiu dziecka

l   Zachęcanie do sprawiania niespodzianek bliskim

l   Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat

l   Kształtowanie więzi emocjonalnej ze swoją rodziną

l   Zachęcenie do pomagania rodzicom

l   Zrozumienie, że wszyscy ludzie mają prawo do okazywania emocji

l   Inscenizowanie utworu literackiego z elementem gry aktorskiej

l   Doskonalenie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo - ruchowej

l   Przygotowanie do czytania

l   Doskonalenie umiejętności rachunkowych

l   Utrwalenie pojęć: najmniej, najwięcej

Temat tygodnia: Nadchodzi lato (29.05 - 02.06)

Cele ogólne:

l   Poznanie wyglądu i zabaw dzieci z różnych stron świata

l   Kształtowanie spostrzegawczości wzrokowej

l   Doskonalenie orientacji w przestrzeni i na kartce papieru

l   Poznawanie cech charakterystycznych lata oraz nazw letnich zabaw

l   Kształcenie umiejętności improwizowania muzyki ruchem

l   Doskonalenie spostrzegawczości i logicznego myślenia

l   Poszerzanie wiadomości na temat zjawisk atmosferycznych zachodzących latem

l   Doskonalenie sprawności manualnej

l   Rozwijanie wyobrażni ruchowej, umiejętności wokalnych i poczucia rytmu

l   Zapoznanie się z nazwami pospolitych gatunków motyli oraz roślin

l   Utrwalanie i poszerzanie wiadomości na temat sposobu życia motyli

l   Doskonalenie sprawności rachunkowych

l   Rozwijanie operacyjnego rozumowania w zakresie ustalania stałej ilości płynów

l   Utrwalenie wiadomości na temat letniej pogody oraz znaczenia wody w przyrodzie

 CZERWIEC 

Temat tygodnia: Poznajemy zwierzęta egzotyczne (05.06 - 09.06)

Cele ogólne:

l   Zapoznanie z wybranymi gatunkami zwierząt egzotycznych i ich miejscem zamieszkania

l   Rozwijanie umiejętności formułowania opisu w czasie teraźniejszym

l   Rozwijanie sprawności manualnej oraz spostrzegawczości

l   Wychwytywanie rytmów poezji

l   Ćwiczenie pamięci poprzez słuchanie i odtwarzanie krótkich wierszyków

l   Gromadzenie obiektów ze względu na miejsce, gdzie się zwykle znajdują, dobieranie obiektów w kolekcje

l   Aktywizowanie logicznego myślenia poprzez rozwiązywanie różnego typu zagadek

l   Rozwijanie słuchu fonematycznego

l   Doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej

Temat tygodnia: Bezpieczne wakacje (12.06 - 14.06)

Cele ogólne:

l   Zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa

l   Stwarzanie warunków do nazywania i rozpoznawania niebezpiecznych sytuacji

l   Doskonalenie sprawności manualnej

l   Zapoznanie ze sposobami radzenia sobie w trudnych sytuacjach

l   Doskonalenie sprawności rachunkowych

Temat tygodnia: Wakacyjne plany (19.06 - 23.06)

Cele ogólne:

l   Rozbudzanie zainteresowania i poszerzanie wiedzy o niezwykłych budowlach z całego świata

l   Wzbogacanie wiedzy na temata świata przyrody, szczególnie z zakresu niezwkłych zjawisk i struktur przyrodniczych

l   Kształtowanie ciekawości poznawczej i postawy badawczej

l   Doskonalenie umiejętności rachunkowych

l   Rozwijanie wyobraźni przestrzennej i umiejętności logicznego myślenia

Temat tygodnia: Pożegnanie z przedszkolem (26.06 - 30.06)

Cele ogólne:

l   Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat

l   Dokonywanie oceny zachowań, podawanie uzasadnienia swojej oceny

l   Doskonalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej oraz rozwijanie spostrzegawczości

l   Nabywanie umiejętności tworzenia wspólnego opowiadania

l   Ćwiczenie spostrzegawczości, rozwijanie myślenia

l   Doskonalenie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo - ruchowej

l   Doskonalenie umijejętności dokonywania analizy i syntezy sylabowej wyrazów