pusty2

Statut

Przedszkola Zgromadzenia Sióstr

Najświętszej Duszy Chrystusa Pana

w Krakowie

ul. Piaszczysta 8

Kraków 2016

ROZDZIAŁ I
Informacje ogólne o Przedszkolu

§ 1

1. Nazwa Przedszkola używana w pełnym brzmieniu: Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana w Krakowie.

2. Organem prowadzącym Przedszkole jest Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana w Krakowie.

3. Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana w Krakowie zwane  w Statucie „Przedszkolem”, jest placówką niepubliczną, w rozumieniu ustawy o  systemie  oświaty.

4. Przedszkole mieści się w dwóch budynkach przy ul. Piaszczystej 8 stanowiących własność Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana.

5. Przedszkole używa pieczątki o treści: „Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana, ul. Piaszczysta 8, 31-222 Kraków, tel. 12 4157396, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.             

NIP 945-199-25-05, REG. 122707848

6. Przedszkole posiada stronę internetową: www.przedszkolezdch.pl

1. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kurator Oświaty w Krakowie.

ROZDZIAŁ II
Cele i zadania Przedszkola

§ 3

1. Przedszkole, jako placówka katolicka realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, przyjmując za podstawę wychowania chrześcijański system wartości głoszonych przez Kościół Katolicki.

2. Przedszkole ma obowiązek realizowania podstawy programowej wychowania przedszkolnego określonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

3. Wychowanie w Przedszkolu opiera się na chrześcijańskiej, personalistycznej myśli pedagogicznej Papieża Jana Pawła II oraz w oparciu o wartości, które swoim życiem i posłannictwem ukazała Założycielka Zgromadzenia – Matka Paula Zofia Tajber. Punktem odniesienia jest również program wychowawczy Przedszkola.

§ 4

1. Zadaniem Przedszkola jest:

a) wspomaganie  rodziny w wychowaniu dziecka,

b) sprawowanie opieki nad dzieckiem,

c) troska o jego bezpieczeństwo, zdrowie i prawidłowy rozwój.

2. Podstawowymi celami pracy opiekuńczo – wychowawczej i dydaktycznej w Przedszkolu są:

a) wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z założeniami chrześcijańskiej pedagogiki, uwzględniając wrodzony potencjał dziecka i możliwości rozwojowe,

b) stworzenie dziecku warunków umożliwiających osiągnięcie „gotowości”   szkolnej,

pełnienie wobec rodziny funkcji doradczej i wspomagającej wychowanie,

c) stworzenie dziecku warunków umożliwiających zachowanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej,

d) zapewnienie opieki dziecku odpowiednio do jego potrzeb i możliwości Przedszkola,

e) zmierzanie do tego, aby wychowanek Przedszkola był człowiekiem uczciwym, prawym, dobrym, szanującym siebie i innych, kierującym się w swoich wyborach najwyższą wartością, jaką jest Bóg, wybierającym dobro innych, znającym i akceptującym swoją wartość jako osoby, rozwijającym swoje dary i talenty.

3. Ważnym celem Przedszkola jest stworzenie wspólnoty wychowawczej.

4. Przedszkole realizuje swoje zadania we współpracy z rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka, a także osobami oraz instytucjami świeckimi i kościelnymi wspierającymi działalność Przedszkola.

§ 5

1. W miarę potrzeb i możliwości własnych, Przedszkole pomaga rodzicom w zorganizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej i logopedycznej. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i logopedycznej jest dobrowolne i może być odpłatne.

2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana w Przedszkolu polega na rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz jego możliwości wynikających z konkretnych uwarunkowań.

3. Pomoc udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom polega na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, na rozwijaniu umiejętności wychowawczych oraz troski o to, aby oddziaływanie rodziców i nauczycieli było spójne i wspierające dziecko.                                                                                                         

4. Za udzielanie ustalonych form pomocy konkretnym dzieciom w oddziale przedszkolnym odpowiada, pod kierunkiem dyrektora, nauczyciel, któremu powierzono oddział.  Nauczyciele przykładem własnego życia uczą postawy „bycia dla drugich”.                                                                                                                          

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana w Przedszkolu w formie:                                                                                                                                 

a) zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym dla dzieci,                                                                                                                                                                                                      

b) porad, konsultacji oraz warsztatów dla rodziców i nauczycieli.

6. Psycholog przedszkolny otacza opieką wszystkie dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci 6-letnich.

7. Do zadań psychologa należy w szczególności:

a) prowadzenie badań diagnostycznych dotyczących dziecka.

b) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju dziecka, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej i działań profilaktycznych,

c) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci, rodziców i nauczycieli,

d) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowań oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku przedszkolnym i poza przedszkolnym dziecka,

e) wspieranie wychowawców grup w działaniach wynikających z programu wychowawczego Przedszkola, o którym mowa w odrębnych przepisach,

f) prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8. Logopeda przedszkolny otacza opieką dzieci w wieku od 4 do 6 lat.

9. W uzasadnionych przypadkach opieką logopedyczną mogą zostać objęte dzieci 3-letnie.

10. Do zadań logopedy przedszkolnego należy w szczególności:

a) coroczne przeprowadzenie badań kwalifikujących dzieci do terapii logopedycznej,

b) prowadzenie indywidualnej terapii logopedycznej dzieci zgodnie z zasadami sztuki logopedycznej,

c) dokumentacja pracy indywidualnej z dziećmi zgodnie z obowiązującymi przepisami,

d) współpraca z rodzicami w celu eliminowania wad wymowy za pomocą ćwiczeń i zadań wykonywanych przez dziecko w domu,

e) wspieranie nauczycieli i wychowawców w działaniach mających na celu ograniczenie bądź eliminację wad wymowy u dzieci,

f) prowadzenie szkoleń dla rodziców i nauczycieli.

§ 6

1. Podstawowe formy działalności dydaktyczno – wychowawczej Przedszkola to:

a) obowiązkowe zajęcia edukacyjne z całą grupą,

b) zajęcia stymulacyjne organizowane w małych zespołach,

c) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla dzieci mających trudności w nauce oraz inne zajęcia wspomagające rozwój dzieci i z zaburzeniami rozwojowymi,

d) okazje edukacyjne – stwarzanie dziecku możliwości wyboru zadań, czasu ich realizacji, wyboru partnerów i środków materialnych,

e) spontaniczna działalność dzieci,

f) zajęcia dodatkowe organizowane za zgodą rodziców.

§ 7

1. Zadania opiekuńcze Przedszkole realizuje przestrzegając następujących zasad:

a) zapewnia dzieciom stałą opiekę pedagogiczną w czasie  zajęć w budynku oraz poza nim,

b) nauczyciel odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci,

c) nauczyciela dzieci trzyletnich w jego pracy opiekuńczej, wychowawczej i związanej z zapewnieniem dzieciom bezpieczeństwa wspomaga pomoc nauczyciela,

d) podczas spacerów i zajęć organizowanych poza terenem Przedszkola nauczycielowi towarzyszy pomoc nauczyciela,

e) zapewnia się dzieciom bezpieczeństwo, warunki do harmonijnego rozwoju fizycznego, oraz czuwa się nad zdrowiem i kształtowaniem postaw zdrowotnych dzieci,

f) w Przedszkolu dba się o miłą, pogodną atmosferę i odpowiednie warunki do zabawy.

§ 8

1. Przedszkole zapewnia organizację wycieczek autokarowych zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Organizuje ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków za zgodą i odpłatnością rodziców.

§9

1. Zadania wychowawcze dostosowane do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka, nauczyciel realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:

a) poznawanie i rozumienie siebie i świata,

b) nabywanie umiejętności poprzez działanie,

c) odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej - wspólnocie,

d) budowanie systemu wartości,

e) prowadzenie zajęć zgodnie z programem wychowania przedszkolnego, z uwzględnieniem podstawy programowej.

2. Współpracę z rodzicami Przedszkole realizuje przez:

a) zapewnienie indywidualnych spotkań rodziców z dyrektorem Przedszkola oraz nauczycielami, podczas których na bieżąco informuje się o konkretnych sytuacjach dotyczących rozwoju dziecka,

b) organizowanie spotkań w formie wykładów i prelekcji, podczas których omawiane są zagadnienia dotyczące rozwoju i wychowania dzieci,

c) udostępnianie i propagowanie wśród rodziców literatury katolickiej z zakresu pedagogiki i wychowania oraz psychologii rozwojowej dziecka,

d) prowadzenie strony internetowej Przedszkola,

e) angażowanie rodziców w proces edukacyjny Przedszkola ( prowadzenie zajęć z dziećmi, organizacja wycieczek, pomoc informatyczna itp. ),

f) współudział w organizowaniu imprez i uroczystości.

§ 10

Wychowanie do wartości obejmuje:

1. Wychowanie patriotyczne - poprzez: 

a) rozwijanie uczuć patriotycznych,                                                                                                                                                           b) zaznajamianie dzieci z godłem Polski, barwami narodowymi, hymnem narodowym,                                                                                 c) wychowywanie do prawidłowej postawy wobec symboli narodowych,                                                                                                       d) rozwijanie zainteresowań pięknem i bogactwem kraju,                                                                                                                           e) przygotowywanie uroczystości patriotycznych z udziałem dzieci.      

2. Wychowanie do poszanowania języka i kultury narodowej - poprzez:  

 a) dostarczanie dzieciom wzorów pięknej mowy polskiej,                                                                                                                            b) organizowanie dziecięcych zabaw teatralnych,                                                                                                                                      c) przygotowywanie inscenizacji znanych piosenek i tekstów literackich,                                                                                                      d) udział w konkursach recytatorskich, festiwalach przedszkolnej piosenki i tańca,                                                                                        e) zachęcanie dzieci do własnej twórczości słownej,                                                                                                                                    f) organizowanie spotkań z twórcami sztuki: filharmonii, teatru, itp.,                                                                                                            g) organizowanie wyjazdów do teatru, muzeum i innych wycieczek kulturalno-krajoznawczych. 

3. Wychowanie religijne w Przedszkolu polega na:   

 a) codziennej wspólnej modlitwie dzieci,                                                                                                                                                                                                                                          b) katechezie,                                                                                                                                                                                                                                                                              c) czytaniu biblii,                                                                                                                                                                                                                                                                          d) przybliżaniu treści roku liturgicznego,                                                                                                                                                                                                                                          e) przygotowywaniu misteriów o tematyce religijnej z okazji różnych świąt i uroczystości kościelnych,                                                                                                                                                    f) kształtowaniu postawy chrześcijańskiej,                                                                                                                                                                                                                                      g) uczestniczeniu rodziców i dzieci w mszach świętych dla rodzin z Przedszkola oraz we wspólnych uroczystościach.                                                                                                                 

§ 11

1. Zajęcia dodatkowe organizowane są za pełną odpłatnością rodziców oraz za ich zgodą wyrażoną na piśmie.

2. Zajęcia dodatkowe nie mogą być organizowane w czasie przeznaczonym na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

3. Osoby prowadzące zajęcia dodatkowe winny posiadać stosowne kwalifikacje.

§ 12

1. Do realizacji celów i zadań statutowych Przedszkole posiada dwa budynki, w których  mieszczą się:

a) sale zajęć, sale językowe,

b) łazienki,

c) szatnie dla dzieci,

d) gabinet dyrektora,

e) zaplecze socjalne – kuchnie, magazyny pomieszczenia administracyjno – gosopodarcze,

f) pokoje nauczycielskie dla personelu.

2. Przedszkole posiada także:

a) place zabaw,

b) dostęp do kaplicy,

c) dostęp do sali teatralnej.

ROZDZIAŁ III
 Organy Przedszkola

§ 13

1. Organami Przedszkola są:

a) Organ prowadzący

b) Dyrektor Przedszkola

c) Rada Pedagogiczna

2. Zadania przedstawiciela organu prowadzącego,

a)  powołuje dyrektora przedszkola

b) jest organem odwoławczym od decyzji dyrektora Przedszkola.

§ 14

1. Przedszkolem kieruje dyrektor.

2. W przypadku nieobecności dyrektora Przedszkola zastępuje go inny nauczyciel  tego Przedszkola, wyznaczony przez organ prowadzący.

§ 15

1. Zadania dyrektora Przedszkola:                                                                                                                                                                                                                                                   a) kieruje bieżącą działalnością Przedszkola i reprezentuje go na zewnątrz- jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Przedszkolu nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji,               b) podejmuje decyzje w sprawach przyjmowania i skreślania z listy dzieci przyjętych do Przedszkola, a także przenoszenia ich między oddziałami,                                                                                   c) stwarza warunki harmonijnego i integralnego rozwoju oraz sprawuje opiekę nad wychowankami,                                                                                                                                                     d) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole,                                                                                             e) wspiera pracę nauczycieli i sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami,                                                                                                                                                             f) sporządza arkusz organizacji Przedszkola i przedstawia go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu,                                                                                                                                                 g) decyduje o podziale grup i przydzielaniu do nich odpowiednich nauczycieli,                                                                                                                                                                                     h) przewodniczy posiedzeniom Rady Pedagogicznej,                                                                                                                                                                                                                          i) zapewnia nauczycielom odpowiednie warunki do realizacji zadań Przedszkola i współdziała z nimi,                                                                                                                                                     j) zabiega o stworzenie w Przedszkolu wspólnoty i rodzinnej atmosfery,                                                                                                                                                                                             k) organizuje w Przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczną,                                                                                                                                                                                                     l) dobiera i zatrudnia nauczycieli oraz innych pracowników zgodnie z regulaminem w porozumieniu z organem prowadzącym,                                                                                                                   ł) przydziela nauczycielom stałe i dodatkowe zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz ustala godziny pracy pracownikom obsługi,                                                                                         m) stosuje nagrody i kary porządkowe wobec pracowników przewidziane w przepisach prawnych i wewnętrznych Przedszkola,                                                                                                                 n) dysponuje, pod nadzorem organu prowadzącego, środkami finansowymi Przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,                                                                                 o) organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Przedszkola,                                                                                                                                                                                    p) współpracuje z rodzicami, środowiskiem lokalnym, radą pedagogiczną, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi,                                                                                  r) prowadzi i archiwizuje dokumentację Przedszkola,                                                                                                                                                                                                                        s) ustala wysokości opłat za uczestnictwo dzieci w zajęciach dodatkowych oraz innych formach proponowanych przez placówkę w ramach dodatkowej oferty opiekuńczej, wychowawczej, edukacyjnej i rekreacyjnej Przedszkola,                                                                                                                                                                                                                                                                  t) podejmuje decyzję o utworzeniu bądź likwidacji oddziału przedszkolnego,                                                                                                                                                                                      u) wprowadza zmiany i uchwala nowy statut,                                                                                                                                                                                                                                  w) zarządza Przedszkolem wykonując inne zadania przewidziane dla jego stanowiska przepisami prawa oraz podejmuje decyzje we wszystkich sprawach wynikających z bieżącej organizacji i potrzeb Przedszkola,                                                                                                                                                                                                                                                                                   y) prowadzi nadzór na sposobem dokumentowania przez nauczycieli przebiegu pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz  zajęć dodatkowych, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami,             

z) realizuje zalecenia, wskazówki i uwagi ustalone przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny i organ prowadzący,

ź) powiadamia dyrektora szkoły w obwodzie, w którym dziecko mieszka o spełnianiu przez  nie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego oraz o zmianach w tym zakresie.

§ 16

1. W Przedszkolu działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem Przedszkola w zakresie jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Przedszkolu.

3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.

4. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz odpowiada za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.

§ 17

1. Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu roku szkolnego oraz w miarę bieżących potrzeb.

2. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego lub na wniosek rady pedagogicznej.

3. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego Przedszkole albo, co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej. Oprócz posiedzeń rady pedagogicznej mogą być organizowane spotkania szkoleniowe i formacyjne

§ 18

1. Dyrektor Przedszkola przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż 2 razy    w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informuje o działalności przedszkola.

§ 19

1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

a) zatwierdzanie planów pracy Przedszkola,

b) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu.

2. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy jej członków.

3. Dyrektor Przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa.

§ 20

1. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

§ 21

1. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci lub ich rodziców, także nauczycieli i innych pracowników Przedszkola. 

ROZDZIAŁ IV
Organizacja działalności Przedszkola

§ 22

1. Do Przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od  3 do 6 lat.  W uzasadnionych przypadkach dyrektor Przedszkola może przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

§ 23

1. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział złożony z grupy dzieci   dobranych według zbliżonego wieku.

2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25 osób.

3. Przedszkole jest wielooddziałowe, ale w sytuacjach określonych przez dyrektora może być jedno-oddziałowe. 

4. W okresach i czasie niskiej frekwencji dzieci (poranki i popołudnia, ferie zimowe, ferie wiosenne, okresy między-świąteczne, tzw. długie weekendy, wysoka zachorowalność), dyrektor Przedszkola może zlecić łączenie oddziałów z zachowaniem obowiązującej liczebności w   grupie. 

5. Wycieczki, wyjazdy do teatru i inne formy wyjazdowe zajęć mogą odbywać się w grupach o strukturze międzyoddziałowej, zgodnie z regulaminem organizacji wycieczek.        

§ 24

1. Przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego.

2. Praca wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie zestawu programów wychowania przedszkolnego, uwzględniającego podstawę programową wychowania przedszkolnego.

3. Organizuję się naukę religii dla wszystkich dzieci uczęszczających do Przedszkola.

4. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności rytmiki, nauki języka obcego, nauki religii, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:

a) z dziećmi wieku 3 – 4 lat – około 15 minut,

b) z dziećmi w wieku 5 – 6 lat – około 30 minut.

§ 25

1. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w Przedszkolu określają odrębne przepisy.

§ 26

1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Przedszkola opracowany przez dyrektora Przedszkola.

2. W arkuszu organizacji Przedszkola określa się w szczególności:

a) czas pracy poszczególnych oddziałów,

b) liczbę pracowników Przedszkola,

c) ogólną liczbę godzin pracy finansowaną przez organ prowadzący Przedszkole,

d) kwalifikacje nauczycieli.

§ 27

1. Organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora Przedszkola.

2. Ramowy rozkład dnia uwzględnia zasadę ochrony zdrowia i higieny.

3. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

4. Ramowy rozkład dnia każdego oddziału określa czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

§ 28

1. Kalendarium funkcjonowania Przedszkola i czas pracy ustala dyrektor w porozumieniu z ogranem prowadzącym.

2. Wszelkie informacje podawane są:

a) na tablicy ogłoszeń w Przedszkolu,

b) na stronie internetowej,

c) pocztą elektroniczną,

d) a także w indywidualnych kontaktach.

§ 29

1. Realizacja  podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się w ciągu  dnia w ustalonych godzinach podczas pobytu dziecka w przedszkolu.

§ 30

1. Zasady bezpiecznego pobytu dziecka w Przedszkolu:

 a) dziecko powinno być przyprowadzane do Przedszkola o ustalonych godzinach. Ewentualne spóźnienia rodzice są obowiązani zgłosić  nauczycielowi telefonicznie lub poprzedniego dnia,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                b) osoba przyprowadzająca dziecko do Przedszkola obowiązana jest rozebrać je w szatni i osobiście przekazać  je nauczycielce grupy, do której dziecko uczęszcza lub nauczycielce dyżurującej. Nauczycielka nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców przed furtką, wejściem do Przedszkola, w szatni, przed zamkniętymi drzwiami wejściowymi, na placu zabaw lub posesji przedszkolnej,                                                                                                                                                                                                                   c) do Przedszkola nie można przyprowadzać  dzieci z objawami chorób. W przypadku zaistnienia wątpliwości, co do stanu zdrowia dziecka, nauczyciel ma prawo żądać zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka pod rygorem odmowy przyjęcia dziecka do Przedszkola,                                                                                                                                                                                           d) na czas zajęć w budynku Przedszkola, wejście do przedszkola jest zamykane na klucz, by uniemożliwić wejście osobom niepożądanym,                                                                                               e) w Przedszkolu nie stosuje się wobec wychowanków żadnych zabiegów lekarskich (np. szczepień, badania wzroku, przeglądów zębów) bez uprzedniego porozumienia z rodzicami,                                    f) nauczycielka grupy ma obowiązek poinformowania rodziców o złym samopoczuciu dziecka wskazującym na początek choroby,                                                                                                           g) ubrań dziecka nie wolno spinać agrafkami ani szpilkami,                                                                                                                                                                                                                 h) ze względów sanitarnych zabrania się wchodzenia do sal w butach oraz wprowadzania zwierząt na teren Przedszkola,                                                                                                                          i) rodzice są zobowiązani podać wychowawczyni aktualny numer telefonu kontaktowego i adres zamieszkania.        

§ 31

1. Zasady odbierania dzieci z Przedszkola:

a) rodzice odbierają dzieci o wyznaczonej godzinie,                                                                                                                                                                                                                             b) rodzic lub upoważniona przez niego osoba do odebrania dziecka z Przedszkola osobiście zgłasza nauczycielowi chęć odebrania dziecka.                                                                                              c) dopuszcza się możliwość odbierania dzieci przez inne osoby dorosłe, zdolne do podejmowania czynności prawnych, upoważnione na piśmie przez rodziców. Upoważnienie może być w każdej chwili odwołane,                                                                                                                                                                                                                                                                                     d) rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z placówki przez upoważnioną przez nich osobę,                                                                                                   e) nauczycielka może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (osoba pod wpływem alkoholu, środków odurzających),                                                                                                                                                                                                                                     f) w wypadku każdej odmowy wydania dziecka nauczyciel niezwłocznie informuje dyrektora Przedszkola. Dyrektor podejmuje działania przewidziane prawem,                                                                 g) w wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane o wyznaczonej godzinie, nauczycielka zobowiązana jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie,                                                             h) życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez prawomocny wyrok lub orzeczenie sądowe.  

ROZDZIAŁ V
Zasady odpłatności

§32

1. Środki potrzebne na działalność statutową Przedszkola pochodzą:

a)  z opłat wnoszonych przez rodziców,

b) z dotacji budżetu miasta.

§33

1. Wysokość opłat wnoszonych przez rodziców  jest ustalana w umowie o opiekę przedszkolną i może być zmieniana co rok.

§34

1. Rodzice zobowiązani są do terminowego uiszczenia następujących opłat:

a) wpisowe – jednorazowa opłata nie podlegająca zwrotowi w przypadku rezygnacji,

b) opłata stała – nie podlegająca zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w Przedszkolu,

c) opłata za wyżywienie, podlegająca zwrotowi w wysokości dziennej stawki żywieniowej za każdy dzień nieobecności dziecka w Przedszkolu,

d) za zajęcia dodatkowe wg ustalonego cennika i innych wynikających z bieżącej działalności przedszkola ( ubezpieczenie roczne, wyprawka, komitet, wycieczki, warsztaty itp. ).

2. Opłaty pobierane są z góry do 10-go dnia każdego miesiąca.

§35

1. W przypadku rezygnacji z Przedszkola rodzice zobowiązani są zawiadomić o tym w formie pisemnej z miesięcznym wyprzedzeniem. W przeciwnym razie obowiązuje ich pełna odpłatność za okres jednego miesiąca od rezygnacji.

§36

1. Obowiązują opłaty za okres wakacyjny w wysokości ustalonej przez organ prowadzący. Nie dotyczą one dzieci kończących pobyt w Przedszkolu.

ROZDZIAŁ VI
Nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola

§ 38

1. Nauczycieli oraz innych pracowników zatrudnia dyrektor, biorąc pod uwagę charakter wychowawczy Przedszkola. 

2. Cele i zadania statutowe Przedszkola – katolickiej instytucji oświatowo-wychowawczej Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana – pozostają w bezpośrednim związku z religią katolicką. Wiara i etos religii katolickiej stanowią podstawę wychowania dzieci.                                                                                                                                                                                                  3. Dyrektor Przedszkola przy zatrudnianiu nauczycieli i innych pracowników, zobowiązany jest dobierać osoby, które będą mogły utożsamiać się z misją Przedszkola przez pracę i styl życia w Przedszkolu i poza nim oraz realizować zadania edukacyjne, zgodnie z etosem Przedszkola zapisanym w statucie.                                                                                  

4. Pracownicy Przedszkola, w szczególności nauczyciele, powinni dawać dzieciom dobry przykład, zgodnie z zasadami ewangelicznymi.  

5. Do pracowników pedagogicznych zatrudnionych w Przedszkolu, na podstawie umowy o pracę mają zastosowanie przepisy ustawy Karty Nauczyciela w sprawie szczegółowego zakresu uprawnień i obowiązków nauczycieli i wychowawców zatrudnionych w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych placówkach prowadzonych przez kościelne osoby prawne w zakresie ustalonym tą ustawą (art. 91b ust. 2 pkt 3 w związku z art. 1 ust. 2 pkt 2 lit.a KN; Dz. U. 2002 Nr 204, poz. 1722 z późn. zm. Dz. U. 2007 Nr 159, poz. 1118). 

6.  Nauczyciele i wychowawcy, których zadaniem jest wychowanie w duchu zasad i wartości chrześcijańskich, mają obowiązek dążyć do doskonalenia własnej osoby przez formację duchową i intelektualną, poszerzanie wiedzy zawodowej i doskonalenie umiejętności wychowawczych.                                                     

7. Nauczyciel uzgadnia własny rozwój zawodowy z charakterem i zadaniami statutowymi Przedszkola. 

8. Nauczyciel, realizując swoje zadania jest odpowiedzialny za jakość i wyniki pracy.  

9. Nauczyciel otacza każdego wychowanka indywidualną opieką i utrzymuje kontakt z jego rodzicami w celu:      

a) poznania i ustalenia potrzeb dziecka,                                                                                                                                                                                                                                          b) ustalenia form pomocy i prowadzenia do jedności wychowania przez rodzinę i Przedszkole,                                                                                                                                                             c) włączania rodziców do współdziałania z Przedszkolem w procesie wychowania dziecka. 

10. Do podstawowych zadań nauczyciela należy:   

a) organizowanie i prowadzenie pracy wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej według wymagań przyjętego w Przedszkolu programu wychowania Przedszkolnego realizowanego zgodnie z charakterem wychowawczym Przedszkola,                                                                                                                                                                                                                                                         b) tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowań poprzez pracę indywidualną z dzieckiem zdolnym, pracę wyrównawczą, pracę w kącikach tematycznych,                     c) prowadzenie i dokumentowanie obserwacji i diagnoz pedagogicznych oraz przedstawianiu ich rodzicom dziecka,                                                                                                                                 d) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w Przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów, itp.,                                                                             e) codzienne, staranne przygotowywanie się do zajęć,                                                                                                                                                                                                                      f) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń,                                                                                                                                               g) prowadzenie dokumentacji zgodnie z odrębnymi przepisami,                                                                                                                                                                                                         h) organizowanie okresowych spotkań z rodzicami,                                                                                                                                                                                                                           i) stosowanie twórczych metod nauczania i wychowania dostosowanych do potrzeb i możliwości dziecka,                                                                                                                                                 j) tworzenie w Przedszkolu dobrej atmosfery,                                                                                                                                                                                                                                  k) czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał,                                                                                                                                                                           l) doskonalenie swoich kwalifikacji zawodowych,                                                                                                                                                                                                                               ł) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym,                                                                                                                 m) troska o własną formację,                                                                                                                                                                                                                                                         n) dbałość o mienie placówki,                                                                                                                                                                                                                                                         o) współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach opieki, wychowania i nauczania dzieci,                                                                                                                                             p) zgodna współpraca z dyrektorem i innymi nauczycielami oraz pracownikami Przedszkola,                                                                                                                                                                 r) realizacja stałych dodatkowych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego,                                                                                                                                                                         s) realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora Przedszkola, a wynikających z bieżącej działalności placówki.              

11. Nauczyciel ma prawo do korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych, naukowych i kościelnych, w porozumieniu z dyrektorem.                                                                                                                                                                                                                                                                             12. Nauczyciele oraz inni pracownicy zatrudnieni są na podstawie przepisów kodeksu pracy, z uwzględnieniem postanowień niniejszego statutu.   

§ 39

1. W Przedszkolu zatrudnia się pracowników, pełniących funkcje pomocnicze, obsługi i administracyjne. Przyczyniają się oni do właściwego funkcjonowania Przedszkola poprzez codzienną, sumienną pracę w trosce o dobro dziecka.                                                                                                                                                                                                                                                               2. Pracownicy administracji i obsługi współuczestniczą w procesie wychowawczo-opiekuńczym.                                                                                                                                                            3. Zakres obowiązków pracowników administracyjno – obsługowych to:    

a) zapewnienie sprawnego działania Przedszkola jako instytucji, utrzymanie obiektu i otoczenia w ładzie i czystości,                                                                                                                                 b) współpraca z nauczycielami w zakresie opieki i wychowania dzieci,                                                                                                                                                                                                c) odpowiedzialność za powierzony sprzęt i narzędzia pracy,                                                                                                                                                                                                            d) dbanie o zabezpieczenie budynku przed kradzieżą.  

 4. Wszyscy pracownicy Przedszkola są odpowiedzialni za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci.                                                                                                                                                                      5. Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor Przedszkola.

§ 40

1. Dyrektor i nauczyciele współpracują z rodzicami, w celu stworzenia jak najlepszych warunków rozwoju dzieci, ujednolicenia procesu dydaktyczno- wychowawczego  oraz podwyższenia poziomu pracy Przedszkola a w szczególności organizują:

a) zebrania ogólne rodziców - w miarę potrzeb, nie  rzadziej niż 2 razy w roku,

zebrania oddziałowe – co najmniej 2 razy w roku,

b) konsultacje indywidualne, z inicjatywy nauczycieli lub rodziców – systematyczne, w miarę potrzeb,

c) zajęcia otwarte dla rodziców - co najmniej 2 razy w roku,

d) uroczystości i imprezy okolicznościowe z udziałem dzieci, rodziców oraz najbliższych członków rodziny – wg harmonogramu,

e) „kąciki dla rodziców” z aktualnymi informacjami o działalności placówki, realizowanych zadaniach, tematach kompleksowych i innych wydarzeniach – na bieżąco,

f) spotkania ze specjalistami i zaproszonymi gośćmi – 1-2 razy w roku,

§ 41

1. Pracownicy Przedszkola są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy służbowej, do nie ujawniania danych stanowiących dobro osobiste dziecka i jego rodziców.

§ 42

1. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.

2. Zatrudnienie osób realizujących zajęcia dodatkowe odbywa się na podstawie umowy – zlecenia.

3. Nauczyciele mają prawo do realizacji ścieżki awansu zawodowego.

ROZDZIAŁ VII
Prawa i obowiązki dzieci

§ 43

1. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo podczas pobytu w budynku oraz w czasie zajęć organizowanych poza Przedszkolem;

a) uczy zasad bezpiecznego zachowania i przestrzegania higieny,

b) stwarza atmosferę akceptacji,

c) zapewnia organizację wycieczek zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. W Przedszkolu nie stosuje się wobec dzieci żadnych zabiegów lekarskich bez zgody rodziców.

§ 43

1. Przedszkole zapewnia dzieciom właściwie zorganizowany proces wychowawczo-dydaktyczny.

§ 44

1. Dziecko ma prawo do: 

a) opieki, życzliwości i pomocy ze strony  personelu placówki,                                                                                                                                                                                                           b) zachowania swojej tożsamości narodowej, rodzinnej,                                                                                                                                                                                                                    c) wypoczynku i czasu wolnego, do uczestnictwa w zabawach i zajęciach rekreacyjnych, stosownych do wieku dziecka oraz do uczestnictwa w życiu kulturalnym i artystycznym,                                       d) możliwości zgłaszania własnych pomysłów i inicjatyw,                                                                                                                                                                                                                   e) podmiotowego traktowania.                   

§ 4

1. Do obowiązków dziecka w przedszkolu należy: 

a) okazywanie szacunku kolegom i koleżankom, rodzicom i nauczycielom,                                                                                                                                                                                         b) stosowanie się do zasad  ustalonych przez nauczyciela,                                                                                                                                                                                                                   c) poszanowanie pracy swojej i innych,                                                                                                                                                                                                                                           d) zgodna, partnerska zabawa,                                                                                                                                                                                                                                                       e) pomaganie młodszym i słabszym kolegom,                                                                                                                                                                                                                                  f) poszanowanie środowiska przyrodniczego i wszystkiego, co z tym związane,                                                                                                                                                                                  g) umiejętność zaspokajania na miarę swoich możliwości potrzeb fizjologicznych oraz samoobsługowych                                                                                                                                                h) przestrzeganie zasady równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek; szanowanie zabawek i sprzętów, jako wspólnego dobra,                                                                                                i) włączanie się w prace porządkowe i dyżury po zajęciach lub zabawie.                                                                                                                                                              

ROZDZIAŁ VIII
Rodzice

§ 46

1.Rodzice maja prawo do:

a) zapoznania się z programem realizowanym w Przedszkolu,

b) znajomości zadań wynikających z planu pracy Przedszkola i miesięcznych planów pracy w danym oddziale,

c) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz metod udzielania dziecku pomocy,

d) informacji na temat swojego dziecka,

e) czynnego udziału w życiu Przedszkola.

2. Do podstawowych obowiązków rodziców należy:

a) przestrzeganie statutu Przedszkola,

b) przyprowadzanie dziecka do Przedszkola w dobrej kondycji zdrowotnej,

c) współpraca z nauczycielami w zakresie wychowania,

d) przyprowadzanie do sali przedszkolnej i punktualne odbieranie dziecka z przedszkola, osobiście lub przez upoważnioną – na piśmie – osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,

e) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w Przedszkolu, niezwłocznie zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,

f) terminowego uiszczania odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu,

g) angażowanie się w życie Przedszkola,

h) informowanie o zmianie miejsca zamieszkania, numerów kontaktowych itp.,

i) zapewnienie dziecku objętemu rocznym przygotowaniem przedszkolnym regularnego uczęszczania na zajęcia,

j) uczestniczenie w spotkaniach dla rodziców organizowanych przez dyrektora bądź nauczyciela                                                                                                                                                        k) udzielanie pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka mającej wpływ na jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie.

ROZDZIAŁ IX
Szczegółowe zasady rekrutacji dzieci do Przedszkola 

1. O przyjęciu dziecka do Przedszkola decyduje dyrektor zasadniczo wg kolejności zgłoszeń.                                                                                                  

2. Podstawą przyjęcia dziecka do Przedszkola jest karta zgłoszenia przedłożona w kancelarii Przedszkola stanowiąca umowę cywilno-prawną.

3. Przedszkole nie rekrutuje dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym ani też nie prowadzi grup integracyjnych.

§ 47

1. Do Przedszkola przyjmowane są dzieci z rodzin wyznania katolickiego, bądź rodzin respektujących zasady wychowania katolickiego obowiązujące w placówce. Dokumentację dzieci przechowuje się w Przedszkolu.

2. Przyjęcie dziecka do Przedszkola może nastąpić w trakcie całego roku szkolnego, w miarę wolnych miejsc.   

3. Przy rekrutacji nie obowiązuje rejonizacja.

4. Ewidencja podań o przyjęcie do Przedszkola prowadzona jest w podziale na grupy wiekowe dzieci trzy-, cztero-, pięcio-, sześcio- letnich, wskazane przez dyrektora w ofercie Przedszkola.

5. Dziecko może być skreślone z listy wychowanków przez dyrektora Przedszkola gdy rodzi ce:                                                                                                                                                             a)  nie przestrzegają postanowień obowiązującego w placówce statutu, regulaminu Przedszkola i obowiązujących w nim procedur,                                                                                                           b) nie wywiązują się z obowiązku terminowego regulowania obowiązujących w placówce opłat – na zasadach zawartych w niniejszym statucie i zawartej umowie,                                                               c)  zataili informacje o stanie zdrowia psychicznego lub fizycznego dziecka mające wpływ na prawidłowy proces dydaktyczno-wychowawczy i bezpieczeństwo innych dzieci w Przedszkolu,    

d) gdy dziecko swoim zachowaniem zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu innych dzieci.                                                                                                                                                   

ROZDZIAŁ X
Postanowienia końcowe

§ 48

1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Prawo nadawania statutu, wprowadzania w nim zmian i uzupełnień należy do organu prowadzącego Przedszkole, przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów.

§ 49

1. Prowadzenie Przedszkola jest działalnością oświatowo – wychowawczą, statutową, a nie działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów prawa.

§ 50

1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: rodziców, nauczycieli, pracowników obsługi i administracji.

§ 51

1. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:

a) udostępnienie statutu na stronie internetowej Przedszkola,

b) zapoznanie rodziców z postanowieniami statutu na zebraniach inaugurujących rok szkolny.

§ 52

Statut wchodzi w życie z dniem 1.09.2016r